IQ使命2东京25-28关怎么过 图文攻略

是不是发现IQ使命2东京篇越来越难了呢,IQ使命2东京25 步骤也越来越多,小伙伴们快跟随波比一起来看看东京25-28关的图文攻略吧。IQ使命2东京25

传送门:IQ使命2攻略大全

第二十五关

iq使命2东京第25关

9 to 11;

10 to 12;

12 to 24;

18 to 15;

11 to 23;

15 to 27;

16 to 28;

17 to 29;

27 to 30;

24 to 36;

23 to 35;

30 to 27;

22 to 20;

27 to 15;

29 to 27;

28 to 26;

15 to 33;

21 to 19

27 to 25;

36 to 34;

33 to 36;

35 to 33;

34 to 32;

33 to 31.

第二十六关

iq使命2东京第26关

31 to 19;

25 to 13;

19 to 7;

7 to 9;

8 to 10;

3 to 15;

11 to 8;

5 to 3;

4 to 16;

16 to 14;

3 to 21;

8 to 20;

9 to 11;

21 to 9;

9 to 12;

14 to 16;

15 to 17;

11 to 23;

10 to 22;

23 to 21;

20 to 23;

17 to 29;

16 to 28;

29 to 27;

23 to 20;

26 to 14;

22 to 34.

第二十七关

iq使命2东京第27关

2 to 20;

8 to 26;

20 to 8;

8 to 10;

9 to 11;

14 to 16;

15 to 17;

16 to 4;

3 to 5;

4 to 16;

10 to 22;

5 to 23;

17 to 15;

23 to 21.

第二十八关

iq使命2东京第28关

8 to 10;

17 to 15;

9 to 21;

26 to 28;

14 to 26;

16 to 14;

27 to 29;

15 to 27;

28 to 30;

26 to 28;

14 to 26;

29 to 25;

20 to 22;

28 to 16;

27 to 15;

29 to 27;

26 to 14;

16 to 4;

21 to 19;

15 to 13;

25 to 7;

13 to 15;

19 to 21;

20 to 8;

21 to 9;

14 to 2;

15 to 3;

9 to 11;

7 to 9;

9 to 12;

11 to 9;

3 to 1;

9 to 7.

传送门:IQ使命2东京29-32关攻略

更多相关攻略,尽在4399IQ使命2攻略专区。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注